PS
Top

Algemene voorwaarden Picture and Style

 

Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:

a. Picture and Style te Etten-Leur: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Eenmanszaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, alsmede haar medewerkers betrokken bij de uitvoering van de Opdracht.

b. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die diensten en/of werkzaamheden en/of producten van Opdrachtnemer afneemt c.q. Opdracht verleent aan Picture and Style.

c. de overeenkomst(en) van opdracht tot dienstverlening. Onder dienstverlening wordt verstaan: – het visualiseren van vastgoed middels fotografie, video, digitale tekening, alsmede toekomstige (digitale) technieken e.d.; en/of – het digitaal tekenen van plattegronden van vastgoed, alsmede het interactief maken van deze plattegronden; en/of – het digitaal bewerken en koppelen van visualisaties van vastgoed door onder meer het realiseren van 360° fotografie en een koppeling van plattegrond aan foto’s en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt; en/of – het aanleveren van visualisaties op harddisk of door middel van hosting, alsmede het plaatsen van visualisaties op apparatuur of op externe websites, o.a. funda.nl; en/of – het inmeten van een woning of bedrijfspand op locatie, alsmede het opstellen van het NEN 2580 meetinstructie naar aanleiding van de inmeting.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Picture and Style. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Picture and Style en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.4. Deze algemene voorwaarden zijn op ieder moment digitaal beschikbaar via de website van Opdrachtnemer (www.pictureandstyle.com). In het geval de Opdrachtgever een consument is zal de tekst van deze algemene voorwaarden vóór

definitieve opdrachtverlening beschikbaar worden gesteld middels verwijzing naar de vindplaats. Op verzoek zal een exemplaar van deze algemene voorwaarden worden toegezonden.

2.5. Picture and Style draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

 

Artikel 3 Levertijd

3.1. De door Picture and Style opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

3.2. De levertijd gaat in op het moment dat de opdrachtgever van Picture and Style een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.

 

Artikel 4 Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

 

Artikel 5 Prijs

5.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief B.T.W.

5.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Picture and Style te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen.

 

Artikel 6 Betaling

6.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Picture and Style op de factuur aan te geven wijze.

6.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

6.3 Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Picture and Style op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Picture and Style.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1. Picture and Style kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Picture and Style is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Picture and Style geleverde dienst(en).

7.2.Picture and Style is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Picture and Style biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

7.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Picture and Style aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Picture and Style worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Picture and Style niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Picture and Style zijn verstrekt, behouden wij het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

7.4. Picture and Style is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat er door ons is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar behoorde te zijn.

7.5. Picture and Style is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6. De aansprakelijkheid van Picture and Style is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat volgens een eventuele aansprakelijkheidsverzekering van Picture and Style voor het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien er geen sprake is van een toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering dan wel indien de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Picture and Style beperkt tot het bedrag van de voor de uitvoering van de opdracht bedongen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding van schade op grond van dit artikel meer bedragen dan 4 maal het bedrag van de voor de uitvoering van de opdracht bedongen vergoeding, met een maximum van € 10.000 per gebeurtenis.

7.7. Alle aanspraken jegens Picture and Style die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij ons zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1. De duur van de (uitvoering van de) opdracht kan worden beïnvloed door factoren die buiten de macht van Picture and Style liggen, zoals de kwaliteit van de informatie verschaft door opdrachtgever, de medewerking van opdrachtgever of derden, ongeval, technische storing, ziekte of andere omstandigheden. De termijnen waarbinnen de opdracht zou moeten worden verricht, zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in de zin van boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk in de opdracht is overeengekomen. Picture and Style is niet gehouden tot nakoming in geval van blijvende overmacht.

8.2. Picture and Style is niet aansprakelijk voor enige kosten en/of schade geleden door opdrachtgever in geval van vertraging of niet nakoming veroorzaakt door overmacht.

 

Artikel 9 Klachtenregeling

9.1. Picture and Style garandeert uitsluitend dat de visualisaties op het tijdstip van terbeschikkingstelling zullen voldoen aan de schriftelijk vastgestelde specificaties en dat geen functionaliteit in de visualisaties is aangebracht door Picture and Style die schade kan toebrengen aan programmatuur of data. Garanties omtrent verhandelbaarheid en geschiktheid voor enig gebruik of doel zijn uitdrukkelijk uitgesloten alsook dat de visualisaties beschikbaar zullen zijn zonder onderbrekingen. Gedurende een periode van 1 maand na terbeschikkingstelling van de visualisaties is opdrachtgever gehouden naar beste vermogen eventuele substantiële gebreken in de visualisaties bij het niet voldoen aan de schriftelijk vastgestelde specificaties te herstellen, indien nodig door het vervangen van de visualisaties. Dit herstel zal gratis worden uitgevoerd mits de verschuldigde vergoedingen tijdig zijn voldaan. Picture and Style kan kosten voor herstel in rekening brengen in het geval van gebruiksfouten of andere Picture and Style niet toe te rekenen oorzaken. Na afloop van de genoemde 1 maand zal Picture and Style niet gehouden zijn tot herstel tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 10 Diversen

10.1. Picture and Style is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

10.2. Indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Picture and Style gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

 

Artikel 11 Persoonsgegevens

11.1 In het kader van een opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen rustende op Opdrachtnemer, kan en soms moet Opdrachtnemer persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.

11.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ter optimalisering van zijn dienstverlening en om Opdrachtgever in de toekomst te kunnen benaderen met informatie over (diensten en producten van) Picture and Style.

11.3 Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer uitdrukkelijk toestemming om zijn persoonsgegevens eventueel in combinatie met (gegevens verkregen naar aanleiding van analyse van) de visualisaties te verstrekken aan commerciële derden, teneinde deze derden in de gelegenheid te stellen Opdrachtgever te benaderen met informatie over (diensten en producten van) deze derde, zogenaamde direct marketing.

 

Artikel 12 Meubelhuur

12.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Picture and Style voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/ of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

12.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Picture and Style gebruikt kunnen worden.

12.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 13 Rechts- en forumkeuze

13.1 Op alle Opdrachten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Opdrachtnemer gevestigd is.

13.3 In afwijking van het bepaalde in lid 13.2 kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk kiezen voor een andere wijze van geschilbeslechting.

Maak van jouw thuis een aantrekkelijk droomhuis voor kopers!

Bereikbaar via +31 6 51 39 28 56

Ma - Vr 9 AM - 5 PM

info@pictureandstyle.com

PS. Wij zijn ook te volgen op Facebook en Instagram